ติดต่อเรา-1


19 มี.ค. 2566, ข่าวสาร, 161
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างครบวงจรทั้งขยะบนบกและขยะทะเล และขยะทะเลกำลังเป็นประเด็นที่ถูกให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก โดยมีแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้น กลาง และยาวไม่ว่าจะเป็น แผนปฏิรูปฯ ประเทศ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( พ.ศ. 2559 - 2564 ) รวมทั้ง roadmap การจัดการขยะพลาสติก ( พ.ศ. 2561 - 2573 ) เป็นต้น หลายภาคส่วนร่วม บูรณาการชับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเป็นวาระเร่งด่วนและให้ความสำคัญ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพื่อบรรอุตามเป้าหมายในแผนฯ ที่กำหนดโตยกรมทรัพยากรทงทะเลและชายฝั่งดำเนินโครงกรบริหารจัดการขยะทะเลอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าแนวโน้มของสถานการณ์ขยะทะเลจะดีขึ้นตามลำดับต่อไป

Social shareTag cloud